กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี

คำชี้แจง

1.การเปิดดูใบความรู้และใบงาน ให้คลิกที่คำว่า "ใบความรู้-ใบงานสัปดาห์ที่..." ของแต่ละรายวิชา
2.การส่งงาน ให้คลิกที่คำว่า "ส่งงานสัปดาห์ที่..." ของแต่ละรายวิชา ถ้าระบบให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล ของโรงเรียน โดยรูปแบบอีเมลคือ
"เลขประจำตัวนักเรียน@pomkaew.ac.th" ส่วนรหัสผ่านคือ "Pkเลขประจำตัว#" (ตัว P เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนตัว k เป็นตัวพิมพ์เล็ก)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิชา
ใบความรู้และใบงาน
ส่งงาน
ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/วิดีโอ1/วิดีโอ2
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3/วิดีโอ1/วิดีโอ2/วิดีโอ3
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4/วิดีโอ1/วิดีโอ2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูวรรณเพ็ญ (wannaphen.k@pomkaew.ac.th)
วิทยาศาสตร์ ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4/วิดีโอ
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูพันเพชร (phanphet.c@pomkaew.ac.th)
วิทยาการคำนวณ ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4/วิดีโอ
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูสุนีรัตน์ (suneerat.h@pomkaew.ac.th)
ภาษาไทย ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4/วิดีโอ
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูนิตยา (nittaya.t@pomkaew.ac.th)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4/วิดีโอ
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูสุวนันท์ (suwanan.c@pomkaew.ac.th)
ประวัติศาสตร์ ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4/วิดีโอ
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูศิริรัตน์ (sirirut.s@pomkaew.ac.th)
ภาษาอังกฤษ ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 1
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 2/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 3/วิดีโอ
ใบความรู้-ใบงาน สัปดาห์ที่ 4/วิดีโอ
ส่งงานสัปดาห์ที่ 1
ส่งงานสัปดาห์ที่ 2
ส่งงานสัปดาห์ที่ 3
ส่งงานสัปดาห์ที่ 4
ครูเขมรัตน์ (khemarat.b@pomkaew.ac.th)

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)