กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

นิทรรศการแสดงสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้จัด“นิทรรศการแสดงสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2563 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงสื่อการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)