กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้รับความกรุณาจากคณะตรวจเยี่ยม นำโดยท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ท่านนายกสมชาย ตันประเสริฐ เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19) เพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความปลอดภัย ตาม 6 มาตรการหลัก ป้องกันโรค COVID - 19 ในสถานศึกษา

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)