กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

กิจกรรมอบรม SARงานบุคลากร โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งครูและบุคลากรเข้าร่วมทุกคน เพื่อเรียนรู้และรับทราบเกี่ยวกับการจัดทำ SAR และ การประเมินมาตรฐานต่าง ๆ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดในวันที่ 22-24 มีนาคม ซึ่งนอกจากการอบรมแล้ว ยังไปศึกษาดูงานที่ จ.จันทบุรี All the perfect UK fake watches are available here.

With fashion styles and top quality, Swiss made cheap fake watches for USA in discount are worth having!

You can not miss such AAA Swiss replica watches for Canada at affordable prices!

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)