กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

กิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนจากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ แสดงสื่อการสอนของครู เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ศึกษาเรียนรู้และได้สัมผัสสื่อการสอนที่หลากหลาย จากครูทุกระดับชั้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนจากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ แสดงสื่อการสอนของครู เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ศึกษาเรียนรู้และได้สัมผัสสื่อการสอนที่หลากหลาย The best Canada fake watches for men and women are fine and cheap. Fast shipping and quality guarantee.

With Swiss movements, the luxury replica watches UK for sale must be considered. You buy, you earn!

The 1:1 quality replica rolex watches for Canada with practical functions are suitable for daily wearing.

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)