กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้จัดอบรมครูในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 26-27 พ.ค. 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียนออนไลน์ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกรอบจะได้มีความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)