กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

งานประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2563วันที่ 28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจและรับทราบ โดยทางการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)