กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

เกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา ปีการศึกษา 2564


ประกาศโรงเรียนเทศบสลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)