กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 การแข่งขัวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "สิ่งแวดล้อม"
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint นหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "สิ่งแวดล้อม"
3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 การแข่งขันออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ขั้นสูง ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "พลังงาน"
4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6 การแข่งขันออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "นวัตกรรม"

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ที่นี่ คลิกเลย
no attach file
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)