กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

ประกาศ! ให้นักเรียนและผู้ปกครองดูผลการเรียนแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบและดูผลการเรียนของนักเรียน แบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.pomkaew.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยกรอกเลขประจำตัวนักเรียน เลขประจำตัวบัตรประชาชน แล้ว เลือกภาคเรียน ปีการศึกษา แล้วกดดูผลการเรียนได้
no attach file
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)