กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
Responsive Image Gallery

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่าวันที่ 17- 21 สิงหาคม 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และให้นักเรียนได้ร่วมสนุก พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น science show, ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, ระบายสี,และฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)