กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

เกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบโควต้า ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อรอบโควต้า ปีการศึกษา 2565 จึงขอแจ้งรายละเอียดเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อรอบโควต้า ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)