กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
::โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ::

ประกาศ! แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 , ม.4 และ นักเรียนย้ายเข้า และวันประกาศผล วันรายงานตัว(คลิกอ่านรายละเอียด)


โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

กำหนดการสอบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบในวันที่ 6 มิถุนายน 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบในวันที่ 7 มิถุนายน 2563
นักเรียนย้ายเข้าทุกระดับชั้น สอบในวันที่ 7 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ : นักเรียนสอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 ให้นำผลสอบ O-NET มายื่นในวันสอบด้วย

การประกาศผลสอบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผลสอบในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศผลสอบในวันที่ 11 มิถุนายน 2563
นักเรียนย้ายเข้าทุกระดับชั้น ประกาศผลสอบในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและมอบตัว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2563
นักเรียนย้ายเข้าทุกระดับชั้น รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2563
no attach file
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)