กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี
ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัม)
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงษ์ชนูปถัมภ์) เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2466 โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดบางแก้ว มีพระเกตุ จันทร์เอียง เป็นครูใหญ่คนแรก และได้โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2511
ปรัชญาทางการศึกษา : วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน : ด้านหลังเป็นพื้นน้ำมีช้างอยู่ตรงกลางหันหน้าเข้าหากันชูงวงพร้อมยกกล่องขึ้นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธชินราชจำลอง
อักษรย่อโรงเรียน ท.สส.5
สีประจำโรงเรียน สี เขียว เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นแก้ว
ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยมีผู้อำนวยการ ศิริชัย มะเวชะ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์ กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี
ความโดดเด่นของการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน และพร้อมจะผลักดันนักเรียน สู่ความสำเร็จสูงสุดทางด้านกีฬา ดังเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ กีฬาเลิศ
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)