กีฬาเด่น เน้นมารยาท ฉลาดวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลเทคโนโลยี


   

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน ให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข และสู่สากลได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 2.ส่งเสริมให้มีการนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและเป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาอื่น 3.ส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 4.ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรีและ กีฬา เพื่อต่อต้านสิ่งเสพติด 5.ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 6.จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 7.สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในด้านการให้และการรับในการพัฒนาการศึกษา 8. ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 9. พัฒนาศักยภาพของครู ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเป็นครูมืออาชีพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

    1. ด้านผู้เรียน 
	    ความเป็นผู้มีคุณธรรม
        ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย รักและเชิดชูเกียรติภูมิศักดิ์ศรีแห่งสถาบัน อยู่อย่างสง่าในสังคม 
        ธำรงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตย นิยมไทยและเอกลักษณ์ความเป็นไทย
      ความเป็นผู้มีความรู้
        ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ใฝ่เรียนรู้ รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะในการทำงาน 
        มีความสามารถและสุนทรียภาพด้านวรรณกรรม ศิลปะ และกีฬา มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และสามารถนำความรู้  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
      ความเป็นผู้มีความสุข
        ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีทักษะชีวิตและทักษะสังคมที่ดี ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียงกับสภาพแห่งตน มีความเป็นกัลยาณมิตร
        ใช้ชีวิตหมู่คณะและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
    2. ด้านบุคลากรครู
      จิตวิญญาณความเป็นครู
        ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เปี่ยมด้วยคุณธรรมความรัก เมตตาและเอื้ออาทรต่อศิษย์ยึดมั่นจรรยาบรรณและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 
        อุทิศตนเพื่อพัฒนาผู้เรียน สถาบันและสังคม
      ความเป็นครูมืออาชีพ
        ครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ

    3. ด้านการบริหารจัดการ
      โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
        โรงเรียนมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นหลักการมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการที่ดี 
        มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
        มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
        การศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานระดับสากล

      ผู้บริหารมีคุณธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหาร
        ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารงาน 
        ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความสำเร็จของโรงเรียน  ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีความรัก 
        สามัคคี มุ่งมั่นและอุทิศตนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

    
Copyright 2020 | Webmaster $ Administrator : Mr.Kongjak kongnam (kongjak.kon@pomkaew.ac.th)